نامه هایی برای فصل های نیامده / نامه هژدهم، «آیا مارکسیسم علم است؟ و آیا هسته اصلی نظریه مارکس «نظریه ارزش» مبنای علمی دارد یا نه»

ادامه خواندن “نامه هایی برای فصل های نیامده / نامه هژدهم، «آیا مارکسیسم علم است؟ و آیا هسته اصلی نظریه مارکس «نظریه ارزش» مبنای علمی دارد یا نه»”