«وفاداری به انسان»


 

2986

 

محمود طوقی

وفاداری به انسان

تا در شبی چنین ظلمانی
چراغی روشن گردد
روزها و شب های بسیاری را تاب می آوریم

از مرز های ممنوع می گذریم
تا دانه ها جوانه دهند
و شعله ها اجاقی گردند

نه بدان امید که فردا به نیکی از ما یاد کنند
ما تنها رسالت مان
وفاداری به انسان بود